ไทย กู๊ด เฮาส์

THAI GOOD HOUSE

We inspect houses and condos.

รับตรวจบ้าน โดยวิศวกรแบบละเอียด

ตรวจสอบบ้านโดยวิศวกรมืออาชีพ

จัดทำรายงานการตรวจ + ภาพถ่าย

ใช้โดรนตรวจสอบอย่างละเอียด

ตรวจสอบครอบคลุมทั้งบ้าน

Read More
เบอร์โทร
081-925-8285
พบปัญหาหลังตรวจบ้านก่อนโอน ทำอย่างไรดี

02-07-2024

พบปัญหาหลังตรวจบ้านก่อนโอน ทำอย่างไรดี

การที่ท่าน พบปัญหาหลังตรวจบ้านก่อนโอน ถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ แต่ไม่ต้องกังวล ทางแก้ไขมีดังนี้

1. บันทึกปัญหาอย่างละเอียด

จดบันทึกทุกปัญหาที่พบ ระบุตำแหน่งและลักษณะของปัญหาให้ชัดเจน ถ่ายภาพหรือวิดีโอทุกจุดที่มีปัญหา เพื่อเป็นหลักฐาน ทำรายการปัญหาเป็นลายลักษณ์อักษร เรียงลำดับตามความสำคัญ ถ้าขั้นตอนนี้ ท่านไม่สามารถทำได้อย่างละเอียดให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในการตรวจบ้านอาจจะเป็น วิศวกรตรวจบ้าน หรือ บริษัทตรวจบ้านที่มีมาตรฐานเข้ามาตรวจบ้านแทนท่านและจัดทำรายงานเพื่อบันทึกรายละเอียดที่ต้องแก้ไข

แจ้งปัญหาให้ผู้ขายหรือบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์, บริษัทรับตรวจบ้าน

2. แจ้งปัญหาให้ผู้ขายหรือบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ติดต่อผู้ขายหรือตัวแทนบริษัทเพื่อส่งรายงานพร้อมภาพถ่ายเพื่อนัดหมายในการซ่อมแซมหรือพูดคุยเพื่อตรวจสอบถึงปัญหาร่วมกัน

3. ขอให้ผู้ขายแก้ไขปัญหาก่อนโอน

ควรเจรจาให้บริษัทผู้ขายแก้ไขปัญหาที่ได้จากการรับตรวจบ้านให้แล้วเสร็จทั้งหมดก่อนโดยให้ผู้ขาย กำหนดระยะเวลาและ กำหนดการที่ต้องการให้แล้วเสร็จ และแจ้งรายละเอียดที่จะเข้ามาดำเนินการ

4. เจรจาเลื่อนวันโอนหากจำเป็น

หากมีปัญหาใหญ่ที่ต้องใช้เวลาแก้ไขและเลยวันกำหนดโอนท่านควรขอเลื่อนวันโอนกรรมสิทธิ์โดยธรรมข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับการเลื่อนวันโอนระบุเงื่อนไขที่ต้องทำให้แล้วเสร็จก่อนโอนกรรมสิทธิ์

ต่อรองราคา, รับจ้างตรวจคอนโด

5. ต่อรองราคา

หากมีปัญหาที่แก้ไขไม่ได้ควรเจรจาต่อรองขอลดราคาเพื่อทำข้อตกลงการลดราคาเป็นลายลักษณ์อักษร

 • กำหนดจำนวนเงินที่ต้องการลด

 • พิจารณาจากค่าใช้จ่ายในการแก้ไขและความไม่สะดวกที่อาจเกิดขึ้น

 • ตั้งราคาเริ่มต้นไว้สูงกว่าที่คาดหวังจริง เผื่อการต่อรอง

 • เจรจากับผู้ขาย โดยนำเสนอหลักฐานและเหตุผลอย่างสุภาพและมืออาชีพ

 • แสดงความยืดหยุ่นในการต่อรอง แต่ยืนยันจุดยืนของคุณ

 • พิจารณาทางเลือกอื่น

 • หากผู้ขายไม่ยอมลดราคา อาจเสนอให้เขารับผิดชอบค่าซ่อมแซมแทน หรือขอสิ่งอื่นทดแทน เช่น การรับประกันเพิ่มเติมหรืออุปกรณ์เพิ่มเติม

6. ตรวจสอบซ้ำหลังการแก้ไข

 • นัดวันตรวจสอบหลังจากการแก้ไขแล้วเสร็จ

 • ตรวจสอบทุกจุดที่เคยมีปัญหาอย่างละเอียด

 • หากยังพบปัญหา ให้แจ้งผู้ขายทันทีและดำเนินการแก้ไขต่อ

ปรึกษาทนายความ, รับจ้างตรวจบ้าน

7. ปรึกษาทนายความ

กรณีหากไม่สามารถตกลงกับบริษัทผู้ขายได้เนื่องจากบริษัทผู้ขายผิดสัญญาในการขายควรปรึกษาทนายความให้ตรวจสอบสัญญาและคำแนะนำทางกฎหมายเพื่อพิจารณาในการดำเนินคดีแต่วิธีนี้ควรเป็นวิธีสุดท้าย ในการแก้ไขปัญหา

 • พิจารณาการเจรจาประนีประนอม แม้จะเริ่มกระบวนการทางกฎหมายแล้ว ยังควรเปิดโอกาสในการเจรจา หากมีข้อเสนอที่ยอมรับได้ อาจพิจารณายุติคดีนอกศาล

ความรู้ที่น่าสนใจอื่นๆ

© Thaigoodhouse. ​ All right reserved

ติดต่อเรา

เบอร์โทร
081-925-8285

8. พื้นที่ส่วนกลาง: